روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی


عملیات پایان سال و بستن حسابها

فعالیت اول : عملیات پایان سال
به منظور اینکه کاربران بعد از اتمام فعالیت های سال مالی ، امکان ایجاد ، ویرایش و حذف ثبت های صورت گرفته در سیستم های “دریافت و پرداخت” ، “تامین کنندگان و انبار” و “مشتریان و فروش” نداشته باشند ، امکانی در سیستم فراهم شده است که در پایان سال مالی و بعد از اتمام فعالیت در سیستم های فوق الذکر ، سال مالی مورد نظر بسته شود و بعد از انجام عملیات پایان سال ، ثبت هیچ سندی در سیستم های مربوطه امکان پذیر نباشد.
فعالیت دوم : عملیات بستن حسابها
بر طبق فرض دوره مالی ، شرکت‌ها در پایان سال مالی موظف به بستن حساب‌های خود و انتقال به سال مالی بعد هستند . فرم بستن حسابها از لحاظ نحوه عمل و شکل ظاهری شبیه فرم بستن حسابهای سود و زیانی است . تنها تفاوت در این است که در فرم بستن حسابها، در قسمت “حسابهای قابل انتخاب” لیستی از تمامی معینها ( ترازنامه ای ، سود و زیانی و انتظامی ) که دارای مانده می روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی باشند ، نمایش داده می شوند تا بتوان معین های مربوط را با هر حساب دیگری و از هر نوع ماهیتی بست . در حالی که در فرم بستن حسابهای سود وزیانی ، در قسمت “حسابهای قابل انتخاب” تنها لیستی از معین های سود و زیانی که دارای مانده می باشند ، نمایش داده می شوند و فقط می توان معین های مربوط را با حسابهای از نوع ترازنامه ای بست.
فعالیت سوم : عملیات بستن حسابهای سود و زیانی
شرکت‌ها برای بستن حساب‌های موقت (حساب‌های سود زیانی) ، مانده آن ‌را به یک حساب ترازنامه ای منتقل می کنند. این عملیات می‌تواند در یک یا چند مرحله انجام شود و نهایتاً مانده آن به حسابی مانند سود و زیان سال جاری بسته می شود. عملکرد سیستم در بخش بستن حساب‌های موقت بدین صورت است که مانده حساب‌هایی که در قسمت درختواره حساب‌ها ـ گروه نوع آن‌ها سود و زیانی مشخص شده ـ نشان داده و مانده این حساب‌ها را معکوس کرده و درسند بستن حساب‌ها قرار می‌دهد و درقسمت حساب معین مقصد حساب معینی که می‌خواهیم حساب‌های انتخاب شده به آن بسته شود انتخاب می‌شود.
فعالیت چهارم : صدور سند اختتامیه و افتتاحیه
بر طبق فرض دوره مالی ، شرکت‌ها در پایان سال مالی موظف به بستن حساب‌های خود وانتقال به سال مالی بعد هستند.به جهت این‌ که عملیات مذکور به روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی درستی انجام شود ابتدا بایستی از صحت اسناد اطمینان حاصل نمود و کلیه اسناد شماره‌ گذاری و قطعی شده باشد. شرکت‌ها برای این عملیات ابتدا حساب‌های موقت (حساب‌های سود زیانی) را بسته ومانده آن‌را به یک حساب ترازنامه ای منتقل می کنند. این عملیات می‌تواند در یک یا چند مرحله انجام شود و نهایتاً مانده آن به حسابی مانند سود و زیان سال جاری بسته می شود . در مرحله بعد نیز بایستی حساب‌های تراز نامه ای بسته شود و به سال بعد منتقل شود که این کار با صدور سند اختتامیه انجام می شود . پس از صدور سند اختتامیه بایستی حساب‌های ترازنامه‌ای بسته شده در سند اختتامیه به سال بعد منتقل شود و این امر با صدور سند افتتاحیه محقق می شود . توجه داشته باشید که جهت صدور سند افتتاحیه ، بایستی سال مالی جدید را ایجاد نموده و در سال مالی جدید ایجاد شده ، اقدام به صدور سند افتتاحیه نمود.

حسابهای دائم و موقت چیست

حسابهای دائم و موقت چیست : حساب های دفتر کل و به تبع آن، حساب های مندرج در حساب های معین و تفصیلی، از حساب هایی تشکیل شده است. این حساب ها دارای ماهیت های مختلفی از منظر مانده گیری دارند و لیکن به لحاظ بسته شدن حساب های مذکور در پایان دوره به دو گروه کلی تقسیم می شوند و عبارتند از حساب های دائم و موقت

حساب های موقت

مانده بعضی از حساب ها در پایان هر دوره مالی، به دوره مالی بعد منتقل نمی شود و بلکه مربوطه به همان دوره مالی است و در حساب های همان دوره تسهیم می شود و مانده های آنها صفر می شود.

حساب های مربوط به صورت سود و زیان جزء حساب های موقتی می باشند . زیرا همان طوری که گفته شد، مانده این حساب ها ( درآمد فروش ، خرید، هزینه های مستقیم خرید، برگشت از فروش و تخفیفات، برگشت از خرید و تخفیفات، تخفیفات نقدی خرید و فروش و کلیه هزینه ها ) به حساب خلاصه سود و زیان بسته می شوند .

مانده حساب اخیر ، سود یا زیان ویژه دوره مالی است که به حساب سرمایه انتقال می یابد . در نتیجه در پایان دوره مالی ، مانده ای از این حساب ها وجود ندارد که به دوره مالی بعد منتقل گردد.

در دوره جدید نیز این حساب ها در ابتدای دوره فاقد مانده و صفر است و براساس پرسه های عملیات مالی دوره جدید، دارای مانده خواهد شد.

انواع حساب های موقت

حساب های موقت به صورت کلی به دو گروه اصلی حساب های مربوط به خلاصه سود و زیان و برداشت تقسیم می شوند.

حساب های مربوط به خلاصه سود و زیان نیز به طور کلی به حساب های درآمد و هزینه تقسیم می گردند.

البته همان طور که قبلاً نیز اشاره شد، در موسسات بازرگانی، حساب فروش، خرید و برگشتی ها نیز جزو اقلام حساب خلاصه سود و زیان محسوب می شوند.

( موضع مقاله : حسابهای دائم و موقت چیست )

در پایان دوره با ثبت زیر می توان حساب هزینه را بست :

حساب خلاصه سود و زیان ***

مستحضر هستید که در تفصیلی حساب های هزینه، کلیه اقلام هزینه وجود دارد و هیچ استثنایی ندارد، با درج ثبت فوق کلیه حساب های هزینه بسته شده و مانده حساب های هزینه صفر می شود.

ثبت مربوط به بستن حساب های درآمد در پایان دوره نیز به صورت زیر است :

. حساب خلاصه سود و زیان ***

حساب های درآمد در ثبت فوق الذکر، شامل تفصیلی کلیه اقلام حساب های درآمد می گردد و با بدهکار نمودن حساب های درآمد که دارای ماهیت بستانکار می باشد، حساب های مربوطه صفر خواهند شد.

( موضع مقاله : حسابهای دائم و موقت چیست )

تعیین میزان سود و زیان

پس از ثبت دو آرتیکل فوق در اسناد حسابداری و انتقال آن به دفاتر، حساب های درآمد و هزینه صفر می گردد و در مقابل حساب خلاصه سود و زیان نیزدارای مقادیری در سمت بدهکار و بستانکار خود خواهد شد.

پس از درج ثبت های فوق الذکر، حساب خلاصه سود و زیان مانده گیری می شود و مانده حساب مذکور، نشان دهنده میزان سود و یا زیان یک واحد اقتصادی می باشد.

در صورتی که میزان مبالغ درآمدها از هزینه های بیشتر باشد، مانده حساب فوق دارای مانده بستانکار خواهد شد و نشان گر سود در یک واحد اقتصادی است و در مقابل در صورتی که حساب مذکور دارای مانده بدهکار شود، نشان دهنده زیان برای آن واحد خواهد بود زیرا که در این حالت میزان مبالغ مربوط به هزینه های از درآمدها بیشتر می باشد.

حساب های دائم

در ادامه توضیحات در راستای پاسخ به سوال “حسابهای دائم و موقت چیست ” به توضیح حساب های دائم می پردازیم.

حساب های دائمی، حساب هایی هستند که از ابتدای تاسیس یک واحد تجاری افتتاح شده و عملیات حسابداری سال های مختلف در آنها انجام شده و مانده آنها از یک سال به سال مالی بعد منتقل می شوند ضمناً به این نوع حساب ها ، حساب های واقعی و نیز حساب های ترازنامه ای هم اطلاق می گردد.

انواع حساب های دائمی

حساب های دائمی همان طور که قبلاً نیز مورد اشاره قرار گرفت، حساب های ترازنامه ای هستند، در تراز نامه حساب های قابل نمایش پس از بستن حساب های موقت عبارتند از حساب های دارایی، بدهی ها و سرمایه.

به طور شاخص به این سه نوع حساب، حساب های دائمی اطلاق می شود.

بستن حساب های دائمی در پایان دوره مالی

درست است که حسب توضیحات بالا، مانده حساب های دائمی مربوط به یک دوره مالی خاص نیست و لیکن بایستی مانده آنها در پایان هر دوره مالی محاسبه و به دوره آتی منتقل گردد.

به این منظور حساب های دارایی که دارای ماهیت بدهکار می باشد را بستانکار و در مقابل حساب های بدهی و سرمایه را که دارای ماهیت بستانکار می باشند را بدهکار می نماییم :

حساب های سرمایه ***

. حساب های دارایی ***

هر یک از حساب های فوق دارای مقادیر حساب های کلی هستند، مثلاً در خصوص دارایی های، مشمول اشخاص، حساب های صندوق و بانک و … می شود و به تناسب هر یک از آنها دارای حساب های تفصیلی است که این حساب ها، در تفصیلی ثبت فوق الذکر قرار دارد.

با درج ثبت فوق در اسناد حسابداری و انتقال به دفاتر مربوطه، حساب های دائمی در پایان دوره مالی صفر می گردد.

( موضع مقاله : حسابهای دائم و موقت چیست )

افتتاح حساب های دائمی در دوره مالی بعد

پس از بستن حساب های دائمی در پایان دوره مالی قبل، حال بایستی این مانده ها در دوره مالی جدید، افتتاح شود.

به این منظور ثبت افتتاحیه درج می گردد، ثبت مذکور، معکوس ثبت بستن حساب ها در پایان دوره مالی می باشد و به شکل زیر است :

حساب های دارایی ***

. حساب های سرمایه ***

با درج ثبت فوق و به تناسب حساب تفصیلی مربوطه و انتقال به دفاتر، مانده حساب های دائمی در دوره مالی جدید افتتاح می گردد و می توان عملیات حسابداری را دوره مالی جدید براساس مانده های مذکور ادامه داد.

امید است که کلیپ ارائه شده و توضیحات فوق الذکر، به پاسخ سوالات خود در رابطه با موضوع “حسابهای دائم و موقت چیست ” نائل آمده باشید.

۵ مرحله عملیات پایان سال سپیدار همکاران سیستم

با شروع سال مالی جدید لازم است شرکت ها اقدامات لازم برای بستن حسابهای سال گذشته را انجام دهند . این عملیات در نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم به راحتی قابل انجام است .

اگر از این نرم افزار استفاده میکنید برای ثبت عملیات سال جدید الزامی به بستن کامل سال گذشته ندارید . کافی است سیستم خزانه و انبار را بسته تا چکها و مانده ها به سال بعد انتقال پیدا کند . همچنین اگر سیستمهای اشاره شده را خریداری نکرده اید کافی ست به مرحله بعد مراجعه کنید .

عملیات پایان سال سپیدار همکاران سیستم

مراحل عملیات پایان سال در نرم افزار سپیدار سیستم

مرحله اول : تنظیمات عمومی سپیدار همکاران سیستم

در قسمت تنظیمات، سال مالی جدید را ایجاد کنید .

سال مالی جدید

مرحله دوم : دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم

برای بستن سیستم دریافت و پرداخت سیپدار باید اطمینان داشت که برای تمام عملیات ها سند حسابداری صادر شده باشد . در صورت مغایرت ، باید کنترل شود که برای تمام رسیدهای دریافت و اعلامیه های پرداخت سند حسابداری صادر شده باشد . همچنین ممکن است سندی بصورت دستی در حسابداری صادر شده باشد که باید حذف و از ماژول مربوطه صادر گردد .

حال با مراجعه به ماژول شرکت، قسمت عملیات پایان سال میتوان اقدام به بستن سیستم خزانه کرد . با انتخاب سیستم دریافت و پرداخت روی ایکون قفل کلیک کنید .

عملیات پایان سال

مرحله سوم : مشتریان و فروش سپیدار همکاران سیستم

ابتدا باید کنترل شود برای تمام فاکتورهای فروش سند خروج از انبار صادر شده باشد . این گزارش از طریق فعالیتهای روز ، فاکتورهای تحویل نشده قابل دسترسی است .

همچنین باید برای تمام خروج از انبارهای نوع فروش فاکتور صادر شده باشد . از طریق گزارش فعالیتهای روز ، خروج انبارهای بدون فاکتور این موضوع کنترل شود .

اگر برای تمام موارد ذیل سند حسابداری صادر شده باشد میتوان اقدام به بستن روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی سیستم فروش کرد .

  • فاکتورهای فروش
  • برگشت از فروش
  • اعلامیه های بدهکار و بستانکار

کافی است مجدد به قسمت شرکت ، عملیات پایان سال مراجعه و سیستم فروش را بسته شود .

مرحله چهارم: انبار سپیدار همکاران سیستم

پس از ثبت انبارگردانی و قیمت گذاری اسناد انبار ، باید کنترل شود برای فرمهای ذیل سند حسابداری صادر شده باشد .

  • رسیدهای انبار
  • خروج های انبار
  • فرم های برگشت

مانند مراحل قبل ، با مراجعه به عملیات پایان سال ، نسبت به بستن کلیه انبارها اقدام گردد .

جهت بررسی و مطالعه مراحل انبارگردانی روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی در سپیدار اینجا کلیک کنید.

مرحله پنجم: حسابداری سپیدار همکاران سیستم

در آخرین مرحله اقدامات ذیل به ترتیب انجام گردد .

صدور سند تسعیر ارز

در صورت استفاده از سیستم ارزی سپیدار همکاران سیستم ، باید سند حسابداری تسعیر ارز صادر شود . با مراجعه به فرم مربوطه در ماژول حسابداری و مشخص کردن معین مربوطه حسابهای تسعیرپذیر قابل بازخوانی هستند . بالای همین فرم ایکون صدور سند تسعیر ارز قابل مشاهده است .

صدور سند تسعیر ارز

بستن حسابهای سود و زیانی

با تعیین معین مقصد میتوان به بستن حسابهای سود و زیانی اقدام نمود . باید توجه داشت که مانده این حسابها صفر شده باشد .

بستن حسابهای سود و زیانی

نکته : معین مقصد مشخص میکند که درآمد و هزینه ها کجا بروند .

نکته : میتوان برای حسابهای مختلف جداگانه سند صادر نمود .

شماره گذاری مجدد اسناد

بواسطه حذف اسناد در طول سال و عدم رعایت ترتیب ورود، ممکن است شماره اسناد حسابداری مرتب نباشد . لذا لازم است با مراجعه به قسمت حسابداری سپیدار همکاران سیستم ، شماره اسناد را مرتب نمود.

تبدیل اسناد موقت به دائم

در منوی مربوطه در قسمت حسابداری میتوان اسناد را بر حسب تاریخ یا شماره قطعی نمود . بدیهی است پس از تغییر وضعیت اسناد به حالت دائم امکان تغییر یا حذف سند وجود ندارد .

تبدیل اسناد موقت به دائم

نکته : این فرآیند را میتوان در طول سال بصورت مقطعی انجام داد . به همین خاطر تبدیل اسناد دائم به موقت نیز امکان پذیر است .

نکته : در صورت نیاز به بازگرداندن اسناد از حالت دائم به موقت این مطلب را مطالعه بفرمایید.

صدور سند اختتامیه و افتتاحیه

برای این کار لازم است ابتدا سند اختتامیه در سال مالی قبل صادر گردد . با مراجعه به منوی مربوطه و انتخاب تاریخ سند، میتوان سند اختتامیه را صادر نمود . همچنین توجه داشته باشید صدور سند افتتاحیه در سال مالی جدید صورت پذیرد .

سند اختتامیه و افتتاحیه

با انجام این مراحل عملیات پایان سال در سیستم تکمیل و نهایی خواهد شد . همچنین در صورتی که در طول دوره اسناد صادر شده باشند این فرآیند در کوتاه ترین زمان انجام خواهد شد .

جهت بررسی و مطالعه مراحل صدور و حذف سند اختتامیه و افتتاحیه در سپیدار اینجا کلیک کنید.

اطلاعات بیشتر

جهت کسب اطلاعات بیشتر و جلسه دموی نرم افزار سپیدار با ما در ارتباط باشید .

چگونه سال مالی را ببندیم؟

پایان هر سال علاوه بر بایگانی، یکی دیگر از کارهای مهم شرکت ها و سازمان ها بستن سال مالی است. این کار به عهده بخش مالی و حسابداری است که اگر سال مالی را نبندند، امکان شروع سال مالی جدید و ثبت فعالیت ها صورت پذیر نخواهد بود. تا پایان سال زمان کمی باقی مانده است، بنابراین با ما همراه شوید تا بستن سال مالی را قدم به قدم فرا گیرید.

بستن حساب در حسابداری چیست؟

مفهوم این عنوان در واقع صفر کردن مانده حساب های شماست. به این معنی که ممکن است زمانی که مانده حساب خود را در پایان سال می گیرید، مبلغی به شما نشان داده شود. این مبلغ اگر مانده نهایی حساب های طرف بدهکار باشد، در حسابداری بستانکار سند می خورد یا اگر مانده نهایی حساب های دارای مانده بستانکار باشد، بدهکار می شود. به این فرآیند صفر کردن مانده یا بستن حساب می گویند. سه نوع حساب وجود دارد به نام حساب های دائمی (حسابی که مانده آن به سال یا دوره ی مالی بعد انتقال داده می شود.)، حساب های موقت (این نوع مانده حساب تنها برای یک دوره یا سال مالی است و باید در انتهای دوره صفر شود.) و حساب های مختلط (ترکیبی از مانده حساب های دائمی و موقت را حساب های مختلط می گویند.)

دلایل و مزایای بستن سال مالی

اما لازم است بدانید که به چه منظور در پایان هر دوره یا سال مالی باید آن را بست؟
1. آغاز شماره فاکتور، اسناد و . از اول ( عدد 1 )
2. محاسبه سود و ضرر در انتهای دوره ها یا سال مالی و صفر کردن آنها در دوره مالی جدید
3. پیشگیری از تراکم اسناد و فاکتورها

بستن سال مالی

بستن حساب ها چه زمانی انجام می شود؟

این فرآیند هم در طول دوره یا سال مالی و هم در انتهای دوره انجام می گردد. پروسه بستن حساب ها در طول دوره مالی می تواند شامل قطع همکاری با یک مشتری یا شرکت باشد اما در پایان دوره مالی بستن حساب ها امری پیچیده محسوب می شود. در واقع چگونگی بستن حسابها هم شامل نکاتی است که پیش از شروع باید رعایت کنید و هم دارای مراحلی است روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی که کافی است به ترتیب انجام دهید.

این نکات پیش از شروع بستن دوره مالی رعایت شود:

1. اعلان تمامی فعالیت ها
2. بررسی مجدد تمامی ترازهای مالی
3. اطمینان حاصل کنید که در جریان تمام حساب هایی که باید مانده آنها گرفته شود هستید.
4. بازدید تمامی فاکتورها
5. انجام انبار گردانی و کنترل درستی موجودی کالا در انبار
6. بررسی اسناد و فاکتورهایی که بدون توجه به اصول و فنون حسابداری ثبت شده اند.
7. کنترل موجودی منفی کالاها و تایید صندوق
8. بررسی کاردکس ( کارتی که در آن تعداد و تاریخ ورود و خروج کالای معینی به انبار ثبت شود.)
9. رسیدگی به سرفصل ها
10. ویرایش موجودی کالاهای انبار و قیمت میانگین کالا
11. مرتب کردن اسناد قبل از بستن حساب ها

بستن سال مالی

حساب خلاصه سود و زیان:

این حساب نیز یک حساب موقتی بوده که مانده سایر حساب های موقت به آن بسته می‎شود و مانده نهایی آن نشان دهنده سود یا زیان شرکت در طی یک دوره مالی است:
مانده بدهکار حساب خلاصه سود و زیان نشان دهنده بیشتر بودن هزینه‎های یک دوره مالی نسبت به درآمدها بوده و نشان دهنده زیان می‎باشد.
مانده بستانکار حساب خلاصه سود و زیان نشان دهنده بیشتر بودن درآمدهای یک دوره مالی نسبت به هزینه‎ها بوده و نشان دهنده سود می‎باشد.

بستن سال مالی

مراحل فرآیند بستن حساب های موقت در انتهای دوره یا سال مالی:

مرحله اول: مبلغ مانده فروش یا درآمد سازمان و . را بدهکار و سپس حساب خلاصه سود و زیان را بستانکار کنید. ( حساب خلاصه سود و زیان حسابی است که مانده بستانکار آن نشان می دهد که درآمد یک دوره یا سال مالی شما نسبت به هزینه های آن بیشتر بوده و سود محسوب می شود و مانده بدهکار آن نشان دهنده هزینه بیشتر دوره مالی نسبت به درآمد است و زیان به حساب می آید. )

مرحله دوم: در این مرحله باید هزینه ها را ببندید. به اندازه مجموع تمامی هزینه ها، خلاصه سود و زیان را بدهکار و هزینه ها را بستانکار کنید.

مرحله سوم: پس از پشت سر گذاشتن دو مرحله قبل نوبت به بستن مانده حساب خلاصه سود و زیان می رسد. این مانده را برخی مواقع می توانید به حساب سرمایه انتقال دهید و و برخی مواقع معاد جمع کل هزینه های خود، خلاصه سود زیان را بدهکار و هزینه ها را بستانکار کنید.

بستن سال مالی

قابل توجه: مورد اولی که درباره سرمایه کردن مانده سود و زیان گفته شد، در برخی از سایت های داخلی و خارجی یا کتاب ها نوشته شده است. بنابراین بهتر است بدانید که برای انجام این کار نیاز به پشت سر گذاشتن مراحل قانونی از جمله گزارش گرفتن دقیق میزان سود یا زیان در هر سال و لازمه ثبت صورت جلسه انجمن شرکت یا هر گونه واحد اقتصادی شما در اداره ثبت شرکت ها جهت تغییر در سرمایه دارید.

به طور مثال این کار دو حالت دارد:

حالت اول: درج بسته شده حساب خلاصه سود و زیان با فرض گرفتن مانده بدهکار که در واقع زیان به حساب می آید و در این حالت با بدهکار کردن حساب سود (زیان) انباشته و بستانکار کردن حساب خلاصه سود و زیان انجام می شود.

حالت دوم: همچنین با فرض گرفتن مانده بستانکار یعنی سود، برعکس حالت اول اتفاق می افتد.

مرحله چهارم: در آخر باید یک سری کار انجام داده و سپس حساب های دائمی را ببندید. این کارها شامل شناسایی و درج ذخیره مالیات، اندوخته قانونی و سایر موارد می باشد.

شما می توانید هر کدام از این مراحل را جداگانه جستجو کنید و انجام دهید. به طور مثال روش محاسبه میزان مالیات را در مرورگر خود بنویسید و مراحل آن را به ترتیب انجام دهید. ما در این مقاله به دو دلیل پیچیده نشدن مطلب برای شما و اینکه همه اصناف مالیات پرداخت نمی کنند، از پرداختن به این موضوع جلوگیری می کنیم.

اما بخوانید درباره بستن حساب های دائمی: برای این کار شما از عملی به نام تراز اختتامیه استفاده می کنید. به این معنی که در ترازنامه اختتامیه کلیه حساب هایی که بدهکار هستند، بستانکار می شوند، حساب آن ترازنامه را بدهکار می کنید و سپس کلیه حساب هایی که دارای مانده بستانکار هستند را بدهکار کرده و حساب تراز اختتامیه را بستانکار می کنیم.

بستن سال مالی

پس از اینکه شما تمامی این مراحل را با دقت کامل و به ترتیب انجام روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی دادید، نوبت به صدور اسناد افتتاحیه می رسد. به این صورت که حساب های دارای مانده بدهکار در تراز اختتامیه را بدهکار و حساب تراز افتتاحیه را بستانکار کنید. در صورتی که به سرفصل گذاری علاقه ای ندارید، می توانید هنگام بستن حساب های پایان دوره یا سال مالی، تمامی حساب های بستانکار را بدهکار نمایید و برعکس.

صدور سند افتتاحیه را انجام دهید؛ یعنی یک سند افتتاحیه باز کنید و تاریخ آن را روز اول از اولین ماه سال جدید ثبت کنید. همچنین شرح این سند را " سند افتتاحیه " یادداشت کنید. مانده حساب های دائمی سال های قبل مانند دارایی (جاری و غیر جاری)، سرمایه و بدهی های جاری و غیر جاری را در سند افتتاحیه ثبت کنید.

امیدواریم که این مطلب درباره آموزش بستن سال مالی برای شما مفید واقع شود و با عنوان، جزئیات و نحوه بستن دوره های مالی آشنا شده باشید.

مقالات مرتبط

اصول حسابداری انبار (قسمت پایانی)

انبارگردانی، یکی از اصول مهم و حیاتی شرکت هاست که هر ساله با هدف حصول اطمینان از کمیت، کیفیت و در نهایت کنترل موجودی.

اصول حسابداری انبار (قسمت دوم)

در این مقاله با تعریف انبار، هدف از انبارداری و انواع موجودی های آن آشنا می شویم.

اصول حسابداری انبار (قسمت اول)

موجودی انبار هر کسب و کار، دارایی تجاری آن به حساب می آید. بنابراین انبارداری و مدیریت انبار، یک فرایند تجاری حیاتی.

سال مالی چیست؟

با نزدیک شدن به آخر سال و رسیدن زمان بستن سال مالی لازم است بیشتر درباره سال مالی و اظهارنامه های مالیاتی بدانید.

روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

تصویر انواع جن‌ها در «کتاب عجایب»

تصویر انواع جن‌ها در «کتاب عجایب»

چهار نقاشی‌ از نیکاشاکرمی، ۱۷ساله از تهران

چهار نقاشی‌ از نیکاشاکرمی، ۱۷ساله از تهران

همه چیز با مرغ مُرده موسولینی آغاز شد!

همه چیز با مرغ مُرده موسولینی آغاز شد!

آتش‌سوزی گسترده در «اوین» به روایت تصویر

آتش‌سوزی گسترده در «اوین» به روایت تصویر

کنایه عجیب به قتل میترا استاد در تلویزیون

کنایه عجیب به قتل میترا استاد در تلویزیون

خلاصه بازی چلسی - منچستریونایتد

خلاصه بازی چلسی - منچستریونایتد

حرکات عجیب بایدن باز هم سوژه شد

حرکات عجیب بایدن باز هم سوژه شد

 شوخی فیروز کریمی با حذف ایران از جام‌جهانی

شوخی فیروز کریمی با حذف ایران از جام‌جهانی

ماجرای آتش‌سوزی خیابان ولیعصر چه بود؟

ماجرای آتش‌سوزی خیابان ولیعصر چه بود؟

اظهارنظر عجیب کارشناس تلویزیون درباره نخبه‌ها

اظهارنظر عجیب کارشناس تلویزیون درباره نخبه‌ها

خلاصه بازی منچسترسیتی - برایتون

خلاصه بازی منچسترسیتی - برایتون

خلاصه بازی هوفنهایم - بایرن مونیخ

خلاصه بازی هوفنهایم - بایرن مونیخ

 رکورددارِ چشم‌های بیرون زده از حدقه!

رکورددارِ چشم‌های بیرون زده از حدقه!

روایت جدید وزیر امور خارجه از فوت مهسا امینی

روایت جدید وزیر امور خارجه از فوت مهسا امینی

انواع موکت | معرفی و بررسی مزایای انواع موکت ها

این روز‌ها کفپوش‌های مدرن و متنوعی برای پوشاندن کف خانه وجود دارند، اما هنوز هم بعضی از مردم دوست دارند در بخش‌هایی از…

سمی‌ترین هدایای زوجین به یکدیگر که خبرساز شد

با دریافت یک برنامه جامع پیشرفت خود را ترسیم کنید

تنها روى خودم، براى خودم و توسط خودم کار می‌کنم

فوت و فن ثروت آفرینی در یک هفته

تعطیلی این رستوران، بازار تهران را خاموش کرد!

توانایی سپاسگزاری و لذت بردن از انچه که هستید و آنچه که دارید

چرا دیگر کسی سرزده به خانه کوکب خانم نمی‌رود؟

درباره رهبری که حُکمرانی‌اش مادام‌العُمر خواهد بود

جنجال لباس‌های خاص زنان یگان ویژه

عجیب‌ترین رسم و رسومی که باورشان نخواهید کرد

روایت تازه «والدین» از اتفاقات مدرسه شاهد اردبیل

حامد اسماعیلیون، فراخوان، کاوه شهروز، هواپیمای اوکراینی

فعالیت‌های حامد اسماعلیون در روزهای اخیر شدت گرفته و همین امروز هم او یک فراخوان برای ایرانیان مقیم اروپا داده که در…

شیخا ریمیتی؛ زنی که تمام مردم یک کشور را انقلابی کرد

این زن تخصصش شرکت در مراسم سوگواری غریبه‌هاست

خودکشی پشت خودکشی؟ از سارینا و نیکا تا اَسرا

علی علیزاده؛ ماشین قدرتمند تولید پرت و پَلا

الناز رکابی؛ وقتی زن عنکبوتی سهوا بی‌حجاب شد

صدف بیوتی؛ کاسب تمام‌وقت غم و شادی مردم

لحظه جذاب و دیده‌نشده از سخنرانی محمود کریمی

اتفاقات هولناک و باورنکردنی برای این ۵ بازیگر زن سینما

خواننده زنی که یک ملت را عاشق و شیفته و شیدا کرد

عکس آقای کارگردان که باورهای سابق را بهم ریخت

روز و شب مضطرب ستاره‌های ایرانی در فرودگاه امام

ارتباط عجیب مواد صاف‌کننده مو با سرطان رحم

یک بررسی جدید بوسیله پژوهشگران انستیتوهای ملی بهداشت آمریکا نشان داده است که روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی زنانی که از فراورده‌های صاف‌کننده مو…

چگونه پسوریازیس را درمان کنیم؟

۸ دلیل برای افزایش وزن ناخواسته که شاید ندانید

علت خارش مقعد چیست؟

انواع روانشناسی زرد و معایب آن‌ها

۹ باور غلط درباره مواد غذایی که باید فراموش کنید!

۱۱ نکته مهم در رابطه جنسی که خیلی‌ها نمی‌دانند

۱۰ راهکار برای فراموشی یک رابطه بعد از جدایی

۱۲ علامت مهم در دوران پریود که نباید نادیده بگیرید

زنان ابرو سفید که هستند و دقیقا چه می‌خواهند؟

نشخوار فکری، این بیماری را به جان شما می‌اندازد!

۵ نکته درباره ترشحات واژن که هر زنی باید بداند

طرز تهیه ترشی لیته فوری به روش بازاری

ترشی لیته ازجمله ترشی‌های بسیار پرطرفدار و سنتی ایرانی است که در کنار انواع غذا سرو می‌شود و بسیار اشتها برانگیز و…

طرز تهیه پاستا آلفردو؛ سریع و آسان

طرز تهیه خوشمزه‌ترین و اصیل‌ترین خورش ایرانی‎

طرز تهیه فینگر فود خانگی و راحت برای مهمانی

طرز تهیه سالاد مرغ و سبزیجات؛ گرم و خوشمزه

طرز تهیه بادمجان روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی شکم پر خوشمزه به سبک گیلانی

عاشقانه تازه‌عروس‌ها برای آقایان با این پلوی خاص!

طرز تهیه کیک به؛ عصرانه خوشبوی پائیزی

طرز تهیه کاچی؛ یک دسر خوشمزه و مقوی

طرز تهیه کباب حسینیِ ساده و خانگی با طعم عالی

طرز تهیه خورش آلو اسفناج مجلسی با گوشت

با این صبحانه عالی از بچه‌های خود انیشتین بسازید!

ویترین یک کتاب‌فروشی که انقلاب را بهم ریخت

تصویری از ویترین یک کتابفروشی در خیابان انقلاب در فضای مجازی دست به دست می‌شود که چیدمان کتاب‌های آن مورد توجه کاربران…

این ده نفر؛ غافل‌گیرکننده‌ترین آدم‌های سینمای ایران

درباره سفر سنگ؛ ارباب بی‌رحم و رعیت جوانمرد

آقای مدیری، ما شما را در هر «دو وضعیت» دوست داریم

دختران سینمای ایران که به شکل ناجوانمردانه مُردند

آقای روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی نوید و خانم پانته‌آ؛ مشتاقان همیشگی شهرت

چند سریال‌ کره‌ایِ عاشقانه و مورد پسند دهه هشتادی‌ها

پژمان جمشیدی در آستانه یک خودکشی هنری!

۱۰ نفری که با خوش‌شانسی برای همیشه ماندگار شدند

درباره معترضان جنوب شهر ما را فریب داده بودید

۱۰ شرور برتر فیلم‌های ترسناک که طاقت تماشایش را ندارید

۴ توصیه دوستانه و کاملا هنری به شروین حاجی‌پور

نحوه استفاده از اینترنت استارلینک در ایران

روز گذشته ویدئویی منتشر شد که گفته می‌شود تست ماهواره استارلینک در تهران است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.