شیوه انجام معاملات در بورس و فرابورس


دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران اصلاح شد

هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه اخیر خود دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران را اصلاح کرد.

هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه اخیر خود دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران را اصلاح کرد.

به گزارش ایسنا، متن کامل اصلاح دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به شرح زیر است:

فصل هفدهم: پذیره‌ نویسی اوراق بهادار در بازار سوم

ماده 99 : پذیره‌نویسی اوراق بهادار از جمله سهام شرکت‌های سهامی عام، اوراق مشارکت و گواهی سپرده براساس مجوز صادره از سازمان و مفاد بیانیه ثبت انجام خواهد شد. درخصوص اوراق بهاداری که مجوز انتشار آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر می‌گردد، شرایط تعیین شده در مجوز آن بانک ملاک خواهد بود.

ماده 100 : کارگزار عرضه‌کننده یا شرکت تأمین سرمایه حسب مورد، مکلف است حداقل هفت روز کاری قبل از زمان عرضة پیشنهادی خود، مدارک و اطلاعات زیر را به فرابورس ارایه کند: تاییدیۀ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مبنی بر سپرده‌ شدن کل اوراق مورد پذیره نویسی، بیانیه ثبت (حسب مورد)،اعلامیه پذیره‌ نویسی، نحوه پایاپای و تسویه وجوه اوراق ،اعلام شرایط در نظر گرفته شده برای کارگزاران خریدار در خصوص امکانات آنها و یا زمان توزیع اوراق در شبکة داخلی کارگزاران ،اطلاعات و مدارکی که کارگزاران خریدار در زمان پذیره‌نویسی باید از خریداران اخذ و به ناشر ارایه نمایند، از قبیل مشخصات هویتی خریداران و شماره حساب بانکی.

ماده 101 : فرابورس در صورت کفایت مدارک و مستندات ارایه شده، حداقل سه روز کاری قبل از شروع پذیره‌نویسی نسبت به انتشار اطلاعیه پذیره‌نویسی و بیانیه ثبت اقدام خواهد کرد.

ماده 102 : در روز اول پذیره‌نویسی نماد اوراق توسط فرابورس به نحوی گشایش می‌ شود که سفارشات با قیمت ثابت مندرج در اطلاعیة پذیره‌نویسی قابل ورود به سیستم باشد. در پذیره‌نویسی، واحد پایه سفارشات و محدودیت حجمی به نحوی تعیین می‌گردد که حتی‌الامکان منطبق با شرایط مندرج در اطلاعیة پذیره نویسی باشد. تنظیمات سامانة معاملاتی از جمله دامنه نوسان قیمت، واحد پایة سفارش و محدودیت حجمی براساس شرایط مندرج در اطلاعیة پذیره‌نویسی توسط کمیتۀ عرضه تعیین و اعلام خواهد شد.

مادۀ 103 : کارگزاران پس از گشایش نماد، امکان ورود سفارش خرید را طی دوره مشخص شده در اطلاعیه پذیره‌نویسی به سامانه معاملات خواهند داشت. سفارش‌های خرید باید با شرایط مندرج در اطلاعیة پذیره‌نویسی مطابقت داشته باشند. فرابورس می‌تواند سفارش‌هایی را که با شرایط مزبور منطبق نیست حذف نماید.

مادۀ 104 : عرضه اوراق‌بهادار در طول مدت پذیره‌نویسی براساس شرایط اعلام‌شده در اطلاعیه پذیره‌نویسی، حسب تشخیص فرابورس با یکی از روش‌های زیر انجام خواهد شد: طی جلسه معاملاتی، عرضه اوراق معادل سفارشات خرید ثبت‌شده در سامانه معاملات انجام خواهد شد ،در پایان هر روز از دوره پذیره‌نویسی، به میزان سفارش‌های خرید ثبت شده، عرضه انجام می‌شود. در صورتی که حجم سفارش‌های خرید ثبت شده در پایان روز، بیش از اوراق پذیره‌نویسی نشده باشد، عرضه اوراق به صورت تسهیم به نسبت انجام خواهد شد.

مادۀ 105 : پس از فروش تمام اوراق بهادار قابل عرضه یا پایان دوره پذیره‌نویسی نماد معاملاتی مربوطه متوقف می‌شود. درصورت وجود متعهد پذیره‌نویسی، وی مکلف به خرید به میزان مابه‌التفاوت اوراق خریداری شده و کل اوراق مورد پذیره‌نویسی خواهد بود.

مادۀ 106 : در صورتی که طبق بیانیة ثبت مقرر شود که بخشی از عرضة اوراق از طریق شبکة بانکی یا شبکه‌کارگزاری‌های دیگر انجام شود‌، این اوراق می‌تواند طی دوره پذیره‌نویسی از طریق شبکه‌های مذکور فروخته شود. در پایان هر روز از دورة پذیره‌نویسی بر اساس وجوه واریزی به حساب بانکی مربوطه و اعلام کارگزار، فرابورس اوراق پذیره نویسی شده را به کد واسط منتقل می‌ کند. کارگزار باید طی مدت حداکثر 10 روز پس از پایان دوره پذیره‌نویسی، فهرست خریداران اوراق را مطابق فرم شرکت سپرده گذاری مرکزی، به آن شرکت و فرابورس ارایه کند تا اوراق خریداری شده به کد مشتریان تخصیص یابد. در صورت عدم ارایة تمام یا قسمتی از کدهای معاملاتی‌، اوراق باقیمانده به کد معاملاتی کارگزار منتقل می‌شود.

تبصره: کد واسط با اعلام فرابورس قبل از عرضه توسط شرکت سپرده گذاری صادر می‌شود.

فصل هجدهم : شرایط معاملات دست دوم در بازار ابزارهای نوین مالی

مادۀ 107 : در صورت وجود اطلاعاتی که اثر بااهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه‌گذاران دارد، فرابورس یا سازمان حسب مورد می‌توانند نماد معاملاتی مربوطه را طبق مقررات متوقف و پس از انتشار اطلاعات نسبت به بازگشایی نماد اقدام کنند. در صورت اعلام سازمان، دامنه نوسان روزانه قیمت در روز بازگشایی نماد، اعمال نخواهد شد.

تبصره: در مورد اوراق تأمین مالی قابل تبدیل به سهام، همزمان با توقف و بازگشایی نماد سهام پایه، نماد اوراق مربوطه متوقف و بازگشایی می‌گردد. در این صورت اعمال دامنۀ نوسان روزانۀ نماد معاملاتی اوراق، مشابه سهم پایه خواهد بود.

مادۀ 108 : خریدار اوراق ملزم است علاوه بر قیمت خرید اوراق حسب مورد سود یا درآمد انباشته اوراق مزبور (سود یا درآمد متعلقه از آخرین موعد پرداخت لغایت روز معامله که جزئیات آن در اطلاعیۀ پذیره‌نویسی یا عرضۀ اولیه اوراق قید شده است) را نیز پرداخت نماید.

تبصره: در صورت مهیا شدن شرایط فنی به تشخیص فرابورس، امکان مبادله اوراق بدون رعایت الزام موضوع این ماده وجود دارد.

مادۀ 109 : درصورتی که در بیانیه ثبت و یا اعلامیه پذیره‌نویسی اوراق تأمین مالی، تعهدی مبنی بر خرید اوراق در حداقل قیمت تضمین‌شده توسط بازارگردان اعلام شده باشد، بازارگردان مکلف است اقدامات بازارگردانی را با رعایت شرایط اعلام‌شده انجام دهد. جهت ایفای تعهدات خرید موضوع این ماده، اولویت سفارشات خرید بازارگردان می‌تواند پایین‌تر از سایر خریداران باشد.

مادۀ 110 : در صورتی که شخصی دارندة بیش از 5 درصد از کل اوراق منتشره باشد، بصورت اختیاری می‌تواند اوراق خود را بصورت عمده و با شرایط و ضوابط معاملات عمده عرضه نماید.

مادۀ 111:مقررات مربوط به نحوه دریافت سفارش خرید و فروش اوراق و سایر مقررات مربوط از جمله احراز هویت مشتری دریافت کد معاملاتی و غیره مشابه ضوابط حاکم بر معاملات سهام در این دستورالعمل می‌باشد.

مادۀ 112 : فقط اوراقی در فرابورس قابل معامله هستند که نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سپرده شده باشد.

تبصره: در صورتی‌که اوراق تأمین مالی قبلاً پذیره‌نویسی شده باشد، عرضه اوراق تأمین مالی منوط به سپرده‌گذاری حداقلی از اوراق است که در زمان پذیرش تعیین می‌شود.

فصل بیست و دوم: عرضه اوراق‌ تأمین مالی در بازار ابزارهای نوین مالی

مادۀ 131 : پذیره‌نویسی اوراق‌ تأمین مالی به قیمت بازار و نیز عرضه اولیه آن دسته از اوراق تأمین مالی که قبلاً پذیره‌نویسی شده‌اند به قیمت ثابت یا قیمت بازار که از این پس "عرضۀ اوراق تأمین مالی" نامیده می‌شود، در بازار ابزارهای نوین مالی انجام شده و تابع مقررات این فصل است.

تبصره 1: روش عرضه اولیه به درخواست عرضه‌کننده و تایید فرابورس تعیین می‌شود.

تبصره 2 : پذیره‌نویسی اوراق تأمین مالی به قیمت ثابت تابع ضوابط فصل هفدهم این دستورالعمل است.

مادۀ 132 : جهت عرضۀ اوراق تأمین مالی در فرابورس باید حداقل هفت روز کاری قبل از زمان عرضه پیشنهادی، مدارک و اطلاعات زیر توسط کارگزار عرضه کننده یا شرکت تأمین سرمایه حسب مورد، به فرابورس ارایه شود: اعلامیۀ پذیره‌نویسی و بیانیة ثبت حسب مورد، اعلام شرایط در نظر گرفته شده برای کارگزاران خریدار در خصوص امکانات آنها و یا زمان توزیع اوراق در شبکة داخلی کارگزاران، اطلاعات و مدارکی که کارگزاران خریدار در زمان عرضه باید از خریداران اخذ و به ناشر ارایه کنند، از قبیل مشخصات هویتی خریداران و شماره حساب بانکی،سایر اطلاعات به تشخیص فرابورس

تبصره 1: فرابورس حداقل سه روز کاری قبل از شروع عرضۀ اوراق تأمین مالی نسبت به انتشار اطلاعیه پذیره‌نویسی یا عرضه اولیه، مطابق فرمت مصوب هیئت مدیرۀ فرابورس اقدام خواهد کرد.

تبصره 2: در پذیره‌نویسی اوراق تأمین مالی، ناشر مکلف است قبل از انتشار اطلاعیه پذیره‌نویسی یا عرضه اولیه، تعهدنامة سپرده‌گذاری اوراق را تکمیل و پس از تأیید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به فرابورس تحویل دهد. خریداران اوراق تأمین مالی، هم‌زمان با خرید این اوراق به ناشر نمایندگی بلاعزل جهت سپرده‌گذاری اوراق اعطا می‌نمایند.

تبصره 3 : در صورتی که اوراق‌ تأمین مالی قبلاً پذیره‌نویسی شده باشد، هیأت پذیرش حداقل تعداد اوراق‌ جهت سپرده‌گذاری اوراق نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی را تعیین می‌نماید. عرضۀ اوراق‌ تأمین مالی در این حالت منوط به سپرده‌گذاری حداقل تعیین‌شده طی مهلتی است که توسط هیأت پذیرش مشخص شده است.

مادۀ 133 : در پذیره‌نویسی اوراق‌ تأمین مالی، کارمزد خرید و فروش به عهدة ناشر اوراق است.

مادۀ 134 : جهت عرضۀ اولیه با قیمت ثابت، نماد معاملاتی بازگشایی شده و عرضه با قیمت اسمی انجام می‌شود.

‌ مادۀ 135 : پذیره‌نویسی و عرضۀ اولیه به قیمت بازار، با روش ثبت سفارش انجام می‌شود. در این صورت، مدیر عرضه‌ باید علاوه بر اطلاعات موضوع مادۀ 132 این دستورالعمل، اطلاعات زیر را نیز در قالب اطلاعیه پذیره نویسی یا عرضه اولیه شیوه انجام معاملات در بورس و فرابورس به فرابورس ارائه کنند: مشخصات مدیر عرضه، نامۀ قبولی سمت مدیر عرضه، کف قیمت و دامنۀ قیمت ثبت سفارش، شرایط تعهد پذیره‌نویسی حسب مورد، تاریخ و ساعت شروع و پایان ثبت سفارش

تبصرۀ 1: در عرضه به روش ثبت سفارش وجود مدیر عرضه الزامی است. مدیر عرضه کارگزار یا شرکت تامین سرمایه‌ای است که مدیریت عرضه اوراق تأمین مالی را در فرایند ثبت سفارش بر عهده دارد.

تبصرۀ 2: دامنۀ قیمت، پایین‌ترین تا بالاترین قیمتی است که کارگزار خریدار در دورۀ ثبت سفارش می‌تواند سفارش‌های دریافتی از مشتریان را در آن دامنه ثبت نماید. فاصلۀ پایین‌ترین تا بالاترین قیمت نمی‌تواند از 10 درصد کف قیمت بیشتر باشد.

مادۀ 136 : دورة ثبت سفارش حداکثر سه روز کاری است. کارگزاران موظفند، سفارش‌های دریافتی از مشتریان را با رعایت شرایط عرضه در دورة ثبت سفارش در سامانة معاملاتی ثبت کنند.

تبصرة 1:سفارش‌های خرید باید با کد معاملاتی مشتری ثبت شود و ثبت سفارش‌ها با کد گروهی مجاز نیست.

تبصرة 2:سفارش‌های ثبت‌شده در دورة ثبت سفارش قابل اصلاح یا حذف هستند، لیکن پس از پایان این دوره، ورود، حذف یا اصلاح سفارش‌ها مجاز نیست.

تبصرة 3:واحد پایة سفارش، حداقل و حداکثر حجم هر سفارش و زمان ورود سفارش‌ها در دورة ثبت سفارش، پس از تأیید فرابورس و قبل از شروع دورۀ ثبت سفارش از طریق سایت رسمی فرابورس و سامانۀ معاملاتی به اطلاع عموم خواهد رسید.

مادۀ 137: طی دوره ثبت سفارش، اطلاعات مربوط به سفارش‌های ثبت‌شده شامل حجم و قیمت سفارش‌ها و متقاضیان خرید منتشر نمی‌شود و کارگزاران، مدیر عرضه و فروشنده نیز نباید به اطلاعات مزبور دسترسی داشته باشند. در پایان دوره ثبت سفارش صرفاً اطلاعات حجم و قیمت سفارش‌های ثبت شده در اختیار مدیر عرضه قرار می گیرد.

تبصره: اجرای این ماده منوط به فراهم شدن شرایط فنی با اعلام فرابورس خواهد بود.

مادۀ 138 : چنانچه در پایان هر روز معاملاتی، کل سفارشات ثبت‌شده به قیمت سقف دامنه مساوی یا بیش از کل اوراق قابل عرضه باشد، دورۀ ثبت سفارش پایان‌یافته تلقی شده و ورود، حذف یا اصلاح سفارشات امکان‌پذیر نمی‌باشد. در این حالت قیمت عرضه معادل قیمت سقف بوده و تخصیص اوراق‌ براساس رویه تسهیم به نسبت انجام می‌شود.

مادۀ 139 : در پایان دورۀ ثبت سفارش، در صورتی که عرضۀ اوراق تأمین مالی دارای متعهد (متعهد پذیره‌نویسی یا متعهد خرید حسب مورد) باشد، عرضه به شرح زیر انجام می‌شود:

1. در صورتی که کل حجم سفارش‌های ثبت‌شده توسط اشخاصی غیر از متعهد با قیمتی معادل سقف دامنه تعیین‌شده و مساوی یا بیش از کل اوراق‌ تأمین مالی قابل عرضه باشد، قیمت عرضه معادل قیمت سقف بوده و تخصیص اوراق‌ براساس رویه تسهیم به نسبت انجام می‌شود.

2. در صورتی که حجم کل سفارش‌های ثبت‌شده توسط اشخاصی غیر از متعهد بیشتر یا مساوی 80 درصد آن باشد، قیمت عرضه، بالاترین قیمتی است که در آن قیمت امکان معاملۀ 80 درصد کل اوراق قابل عرضه وجود داشته باشد. در این حالت متعهد ملزم به ورود سفارش خرید می باشد و بدین منظور وی باید سفارش خرید با قیمت شیوه انجام معاملات در بورس و فرابورس فوق و به میزان مابه‌التفاوت سفارش‌های واردشده و اوراق قابل عرضه را در سامانۀ معاملات ثبت نماید.

3. در صورتی که حجم کل سفارش‌های ثبت‌شده توسط اشخاصی غیر از متعهد کمتر از 80 درصد کل اوراق قابل عرضه باشد، یکی از اقدامات زیر قابل انجام است:

3-1- در صورتی که متعهد تمایل به خرید کل اوراق باقیمانده با کف دامنۀ قیمت را داشته باشد، اقدام به ورود سفارش خرید به میزان مابه‌التفاوت سفارش‌های واردشده و اوراق قابل عرضه نموده و عرضه با قیمت کف دامنۀ قیمت انجام می‌شود.

3-2- مدیر عرضه درخواست بازنگری در دامنۀ قیمت و انجام یک مرحلۀ دیگر ثبت سفارش را به فرابورس ارائه می‌ کند.

تبصرۀ 1: بازنگری در دامنۀ قیمت فرآیند ثبت سفارش فقط برای یک نوبت تکرار می‌شود. شرایط عرضه در مرحلۀ دوم مشابه مرحلۀ اول بوده و درصورت وقوع شرایط بند 3 این ماده، متعهد مکلف است کل اوراق باقیمانده را با کف دامنۀ قیمت خریداری نماید.

تبصرۀ 2: در صورت بازنگری در دامنۀ قیمت و تکرار ثبت سفارش، سفارش‌های ثبت‌شده در دورۀ ثبت سفارش قبلی حذف و سفارش‌گیری مجدداً در دامنۀ قیمت جدید انجام می‌شود.

مادۀ 140 : در پایان دورۀ ثبت سفارش، در صورتی که عرضه اوراق تأمین مالی بدون متعهد باشد، عرضه به شرح زیر انجام می‌شود:

1. در صورتی که کل حجم سفارش‌های ثبت‌شده با قیمتی معادل سقف دامنه تعیین‌شده و مساوی یا بیش از کل اوراق‌ تأمین مالی قابل عرضه باشد، قیمت عرضه معادل قیمت سقف بوده و تخصیص اوراق‌ براساس رویه تسهیم به نسبت انجام می‌شود.

2. در صورتی که حجم کل سفارش‌های ثبت‌شده بیشتر یا مساوی 80 درصد کل اوراق قابل عرضه باشد، قیمت عرضه، بالاترین قیمتی است که در آن قیمت امکان معاملۀ 80 درصد کل اوراق قابل عرضه وجود داشته باشد.

3. در صورتی که حجم کل سفارش‌های ثبت‌شده کمتر از 80 درصد کل اوراق قابل عرضه باشد، دامنۀ قیمت پیشنهادی برای یک نوبت قابل بازنگری است.

تبصره 1 : در صورت بازنگری در دامنۀ قیمت، فرآیند ثبت سفارش فقط برای یک نوبت دیگر تکرار می‌شود. شرایط عرضه در این مرحله مشابه مرحلۀ اول خواهد بود.

تبصره 2 : در صورت عدم ارائۀ درخواست بازنگری در دامنۀ قیمت در مرحلۀ اول یا عدم ثبت سفارش به میزانی بزرگتر یا مساوی 80 درصد کل اوراق قابل عرضه در مرحلۀ دوم، عرضۀ مجدد منوط به طی مراحل موضوع مادۀ 132 می‌باشد.

مادۀ 141 : مدیر عرضه می‌تواند عرضه را در دو مرحله انجام دهد. در مرحلۀ اول بخشی از عرضه را با روش ثبت سفارش و با شرط حداقل خرید توسط هر مشتری عرضه و قیمت را کشف نماید و در مرحله دوم باقی‌ماندۀ اوراق را بدون شرط مذکور و با قیمت کشف‌شده در مرحله اول عرضه نماید. حجم اوراق مورد عرضه در مرحله دوم باید حداقل 10 درصد و حداکثر 20 درصد کل اوراق قابل عرضه باشد.

تبصره: مرحله دوم عرضه باید حدکثر یک روز کاری پس از کشف قیمت مرحله اول آغاز شود. مدت عرضه در مرحله دوم حسب مقررات توسط سازمان تعیین می‌شود.

مادۀ 142 : مدیر عرضه باید در زمان ارائه دامنه پیشنهادی قیمت و درخواست بازنگری آن مراتب را به تایید فروشنده و متعهد رسانده و مستندات مربوطه را به فرابورس ارائه نماید. درخواست بازنگری باید حداکثر تا پایان روز کاری بعد به فرا بورس ارائه گردد. فرا بورس مکلف است شرایط جدید عرضه را اطلاع‌رسانی نماید. شروع ثبت سفارش در مرحله دوم 3 روز کاری پس از انتشار اطلاعات خواهد بود.

مادۀ 143 : معاملات ثانویه اوراق تأمین مالی که خارج از فرابورس پذیره‌نویسی شده‌اند، بلافاصله پس از خاتمۀ عرضۀ اولیه در فرابورس و معاملات ثانویۀ اوراق تأمین مالی که پذیره‌نویسی آنها در فرابورس انجام شده است، حداکثر سه روز کاری پس از اخذ تأییدیۀ تکمیل فرآیند انتشار از مرجع ذی‌صلاح شروع می‌شود.

مادۀ 144 : پرداخت‌های مرتبط با اوراق تأمین مالی به دارندگان اوراق در پایان آخرین روز کاری قبل از مقاطع پرداخت مقرر بر اساس فهرست شرکت سپرده‌گذاری مرکزی خواهد بود.

مادۀ 145 : قیمت خرید و فروش اوراق براساس عرضه و تقاضای بازار در فرابورس تعیین و به صورت درصدی از قیمت اسمی اوراق و با احتساب حداقل دو رقم اعشار بر مبنای فرمول زیر اعلام می‌شود

مادۀ 146 : تسویة وجوه معاملات اوراق تأمین مالی در فرابورس یک روز کاری بعد از انجام معامله (T+1) صورت می‌گیرد.

ارسال سفارش فروش کمتر از ۵۰۰ هزار تومان، جز در یک مورد ممنوع شد

بورس تهران برای مدیریت اختلالات سامانه معاملات سهام اعلام کرد آن دسته از معاملاتی که ثبت سفارش کمتر از ۵۰۰ هزار تومان داشته باشند، جز در یک صورت، مسدود می‌شوند.

ارسال سفارش فروش کمتر از ۵۰۰ هزار تومان، جز در یک مورد ممنوع شد

به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه بورس اوراق بهادار، بورس تهران اعلام کرد آن دسته از معاملاتی که ثبت سفارش کمتر از ۵۰۰ هزار تومان داشته باشند، جز در یک صورت، مسدود می‌شوند. بر اساس این اطلاعیه سفارش‌های معاملات زیر ۵۰۰ هزار تومان صرفاً در صورتی پذیرفته می‌شود که برای فروش سهام به میزان کل دارایی بر روی آن نماد باشد. در غیر این صورت ضمن مسدود شدن کد معاملاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع در کمیته رسیدگی به تخلفات بررسی می‌شود.

متن اطلاعیه بورس تهران خطاب به کلیه مدیران شرکت‌های کارگزاری به این شرح است: کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی در نمادهای با دارایی کمتر از ارزش پنج میلیون ریال که از سامانه نامک یا برخط آن کارگزاری اقدام به ورود سفارش به سامانه معاملات می‌نمایند، ملزم می‌باشند به منظور عدم اخلال در فرآیند قیمت گذاری اوراق بهادار از ورود سفارش یا انجام معامله در حجم کم خودداری نموده و در سفارشات با ارزش کمتر از پنج میلیون ریال صرفاً مجاز به ارسال یک سفارش فروش به میزان کل دارایی بر روی آن نماد هستند؛ بنابراین ورود سفارش کم حجم به غیر از مورد مذکور اکیداً ممنوع و تخلف است و در صورت عدم رعایت موضوع مذکور ضمن مسدود شدن کد معاملاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع در کمیته رسیدگی به تخلفات بررسی می‌شود.

شرایط احراز سرمایه‌گذار حرفه‌ای برای خرید عرضه اولیه

سال گذشته دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه توسط سازمان بورس ، اصلاح و روش‌های جدیدی افزوده و تغییرات مهمی شامل تعریف 2 گروه از سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق‌های سرمایه‌گذاری) و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای انجام شد.

طبق ماده 8 مکرر این دستورالعمل، بورس می‌تواند برای شرکت‌های تعیین شده توسط هیات پذیرش یا شرکت‌های با ارزش بازار سهام شناور کمتر - مساوی 500 میلیارد تومان، تمام سهام قابل عرضه را به هر یک از روش‌های عرضه به قیمت ثابت، ثبت سفارش و حراج، صرفاً به سرمایه‌‌گذاران واجد شرایط تخصیص دهد. همچنین برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بر اساس تبصره یک این ماده بورس می‌تواند معاملات ثانویه سهام شرکت‌های عرضه اولیه شده را محدود به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای کند.

مطابق با مصوبه هيئت مديره شرکت فرابورس ایران، سرمایه‌گذار حرفه‌ای به اشخاص حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که حداقل یکی از شرایط ذکر شده زیر را داشته باشد.

شرایط احراز شیوه انجام معاملات در بورس و فرابورس عنوان سرمایه‌گذار حرفه‌ای بورس برای اشخاص حقیقی

 1. شخصی که مانده حساب یا ارزش ریالی پرتفوی وی طی 6 ماه اخیر در انتهای هر ماه مساوی یا بیشتر از 50 میلیارد ریال باشد یا در 6 ماه اخیر، ماهانه به میزان حداقل 20 میلیارد ریال مجموع ارزش معاملات انجام شده در سمت خرید و فروش وی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران باشد.
 2. دارای یکی از مدارک علمی شامل تحلیلگر مالی خبره (CFA) ، حسابرسان داخلی (CIA) ، حسابداری رسمی مدیریت (CMA) ، مدیریت ریسک مالی (FRM) ، اصول بازار سرمایه، تحلیلگری، مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزشیابی اوراق بهادار باشد.
 3. سابقه عضویت در هیات مدیره نهادهای مالی داشته باشد.
 4. در یک سال گذشته جمع ارزش اعمال قراردادهای معامله شده (غیر از اوراق اختیار فروش تبعی) وی در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران حداقل معادل 10 میلیارد ریال باشد.
 5. سبدها با دارایی تحت مدیریت (AUM) بیش از 10 میلیارد ریال.
 6. کارکنان ارکان بازار سرمایه با حداقل یک سال سابقه بیمه (سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس ها و بازارهای خارج از بورس، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه).

شرایط احراز عنوان سرمایه‌گذار حرفه‌ای بورس برای اشخاص حقوقی

 1. بانک، بیمه و تمامی نهادهای مالی تحت نظارت سازمان شامل شرکت‌های سبدگردانی، کارگزاری، تامین سرمایه، پردازش اطلاعات مالی، مشاوره سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا قابل معامله، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق های جسورانه(VC)، صندوق های خصوصی(PE)، شرکت‌های سرمایه گذاری، شرکت‌های لیزینگ، شرکت‌های واسطه‌گری مالی و شرکت‌های پذیرفته شده در یکی از بازارهای شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران.
 2. اشخاصی که حداقل حقوق صاحبان سهام سه سال آخر آن‌ها بیش از 100 میلیارد ریال باشد یا میانگین میانگین ارزش پرتفوی 3 سال آخر آن‌ها (بر اساس ارزش پرتفوی انتهای هر ماه) بیش از 100 میلیارد ریال باشد.
 3. اشخصای که گردش حساب بانکی آن‌ها در طی شش ماه اخیر به ازای هر ماه بیش از 100 میلیارد ریال باشد.
 4. سبدها با دارایی تحت مدیریت (AUM) بیش از 10 میلیارد ریال باشد.

در صورتی که شما مشتری کارگزاری اقتصاد بیدار هستید، می‌توانید در صورت داشتن حداقل یکی از شرایط ذکر شده، مستندات خود را جهت بررسی برای تیم امور مشتریان کارگزاری اقتصاد بیدار ارسال نمایید تا اقدامات و هماهنگی‌های لازم برای احراز شما به‌عنوان سرمایه‌گذار حرفه‌ای از سوی ما صورت پذیرد.

چنانچه مشتری کارگزاری اقتصاد بیدار نیستید تنها با چند کلیک و به صورت کاملا آنلاین و رایگان در کارگزاری ما ثبت‌نام نمایید.

روش های ارسال مدارک:

 • ارسال مدارک در گفتگوی آنلاین از سایت اقتصاد بیدار به نشانی:

sarmaye-gozar-herfeyi2.jpg

همچنین شما می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق تلفن‌های کارگزاری ( 02191078132-02178132) یا بخش گفتگوی آنلاین با ما در ارتباط باشید.

نحوه معامله سهام عدالت در بورس و فرابورس

مدیرعامل فرابورس علت افزایش نیافتن کارگزاری‌های بورس در این روز‌های پر ازدحام مردم برای حضور در بازار سرمایه را توضیح داد.

نحوه معامله سهام عدالت در بورس و فرابورس

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به طرح "کرونا یک و "کرونا دو" فرابورس ایران در روزهای شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: ما در ایران فرهنگ قدیمی وقف را با سابقه چند ساله داریم که در امور بحران ها کشور را نجات داده است. فرهنگ‌هایی نظیر گلریزان هم از جمله همین آئین هاست حال فرابورس ایران این فرهنگ را در قالبی مدرن و نظام مند‌تر توسعه داده است و آن را در طرح نماد "کرونا" به مردم عرضه کرده است.

وی افزود: این روند را با سازوکار‌های مختلف در قالب خیریه انجام داده ایم. این فرهنگ با سامانه معاملاتی فرابورس به صورت نظام مند، شفاف و تحت نظارت روی میز اجرا قرار گرفت که خوشبختانه موفق هم بود. منابع مالی این طرح بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرابورس به صورت مثبت رد و بدل شد.

بازتاب بین المللی گلریزان فرابورس ایران در ایام کرونایی
هامونی تاکید کرد: بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان در "کرونا یک و دو" تامین مالی انجام شد که بازتاب بین المللی هم داشت چرا که ایران عضو بورس بین المللی است و این موضوع با یک صفحه خاص در سایت آن با نام جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

وی بیان کرد: نحوه مقابله و مبارزه با کرونا در بورس با کلید زدن این طرح در ایران رقم خورد و در مجلات بین المللی هم به چاپ رسید. شروع کار تامین مالی جمعی برای مصارف خیر با کرونا کلید خورد و امتحان خوبی بود تا در بحران‌های دیگری که بتوانیم تامین مالی جمعی را مدیریت کنیم.

مدیرعامل فرابورس ایران تاکید کرد: برای عملیاتی شدن طرح "کرونا" هیئت امنایی تشکیل شده است و یک رکنی به نام امین داریم که در تحت نظاتر بازار بورس است، امین هم نقش حسابرس و نحوه سرمایه گذاری "کرونا دو" که مردم اصل را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می‌کنند و منافع یا همان سود را به وزارت بهداشت واگذار می‌کنند را دارد. وزارت بهداشت در این ترکیب قرار گرفته است و سعی کردیم از بزرگان ادوار سازمان بورس را هم برای نظارت در این طرح قرار دهیم.

وزارت بهداشت مخارج طرح کرونا یک را شفاف گزارش می کند
هامونی بیان کرد: قرار شد وزارت بهداشت گزارش کامل خرج کرد این تامین مالی را به فرابورس ارسال کند، در "نماد کرونا یک" سرمایه ها کامل هبه (ارائه یا اعطا) می‌شود و "کرونا دو" فرد سرمایه خود را هبه نمی‌کند بلکه سود آن را به نهاد یا به صورتی اهدا می کند.

وی افزود: به وسیله طرح "کرونا یک" ۵ میلیارد تومان کامل به وزارت بهداشت پرداخت شده است و در "کرونا دو" سود ۱۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری به وزارت بهداشت پرداخت می‌شود. سود کوپن فروردین ماه "کرونا دو" به وزارت بهداشت پرداخت شده است.

آخرین مهلت خرید سهام "کرونا" در فرابورس
هامونی بیان کرد: در حال حاضر دارندگان کد بورسی می‌توانند وارد بازارفرابورس و خرید سهام کرونایی شوند تا بتوانند در این امر خیر شرکت کنند. در حال رایزنی برای ورود به فرابورس از طریق سایر نرم افزار پرداخت هستیم.

این مقام مسئول تاکید کرد: بالغ بر ۳۱ هزار نفر شرکت کننده در نماد‌های کرونا یک و دو داشتیم. مبالغ جمع آوری شده در فرابورس در این نماد‌ها ۳۰ درصد از نیاز‌های برنامه ریزی شده بین ما و وزارت بهداشت را تامین کرده است و هنوز نیاز تامین مالی برای بحران کرونا وجود دارد. این نیاز بازهم به مردم اطلاع رسانی خواهد شد. ضمن اینکه نماد کرونا تا پایان اردیبهشت ماه باز است.

نماد "کرونا" هیچ کارمزدی ندارد
هامونی تاکید کرد: مانند عرضه‌های اولیه به کارگزاری‌ها اعلام کردیم که در نماد کرونا از مبالغ خرد هم استفاده شود. در اوراق کرونا کارمزد‌ها صفر شده اند و بدون کسر هیچ کارمزدی به وزارت بهداشت واریز می‌شود. یونیت‌های هزار تومانی برای اوراق‌های کرونا دیده شده است که حداقل هزار تومان تا مضرب بالاتر است و مردم می‌توانند خریداری کنند.

کدام شرکت های سهام عدالتی در فرابورس معامله می شوند؟
مدیرعامل فرابورس ایران بیان کرد: هنوز محل معاملات سهام عدالت مشخص نشده است، اما این سهام طبق حکم مقام معظم رهبری ۳ نوع روش برای حضور مردم در بورس را مشخص کرده است.

وی افزود: مردم در ۴۹ شرکت عضو هستند که ۳۶ شرکت آن در بورس و فرابورس حاضر هستند. یک سری از شرکت‌ها در فرابورس و مابقی در بورس تهران پذیرفته شده اند.

هامونی تاکید کرد: تعدادی که در بورس پذیرفته شده اند تنها در آن محل می‌توانند معامله شوند و آن‌هایی که در فرابورس هم به همین روش تنها در فرابورس قابل معامله هستند. در روش دوم و سوم که روش غیر مستقیم هستند، شرکت‌هایی که پذیرفته در بورس نشده اند مثل برخی پتروشیمی‌ها و شهرک‌های صنعتی در قالب شرکت‌های سرمایه گذاری منطقه‌ای یا etf‌ها با تصمیم گیری شورای عالی بورس، معامله می‌شوند.

مردم سهام داری کنند و سهام عدالتشان را نفروشند
وی بیان کرد: مشمولان باید طبق روند اعلام شده در سامانه برای سهام عدالت تصمیم بگیرند. افرادی که قصد معامله دارند می‌توانند به روش مستقیم وارد شوند، توصیه کارشناسان این است که طعم سهامداری را بچشند و اقدام به فروش نکنند، حضور در بازار سرمایه این اجازه را به مردم می‌دهد در سیستم مدیریتی سهیم باشند.

این مقام مسئول تصریح کرد: خوشبختانه استقبال مردم از بازار سرمایه اهداف بورس در سال‌های طولانی بود که این روز‌ها محقق شده است. دلایل مختلفی وجود دارد که باید به آن پرداخته شود منتهی حضور مردم می‌توانند این روز‌ها باعث جهش تولید باشد باید به صورت آگاهانه صورت بگیرد. خطاب به مردم عرض می‌کنیم که هنگام ورود به پرتفوی ناشی از مشورت‌های رسمی و کارشناسی باشد.

وی افزود: طبیعی است مبالغی که وارد بازار بورس می‌شود نباید روی تک سهم سرمایه گذاری شود و به قول معروف نباید تمام تخم مرغ‌ها را در یک سبد سرمایه گذاری کرد. از این که کل دارای را در یک سهم سرمایه گذاری کنیم بپرهیزیم. تعدادی از افراد تازه وارد در بورس را داریم که تنها روی یک سهم سرمایه گذاری می‌کنند که اکیدا این موضوع را منع می‌کنیم. تصمیمات هوشمندانه منجر به رشد بیشتردربازار‌های سهام می‌شود.

هامونی اضافه کرد: حاکمیت به فکر افزایش اعتماد مردم به بازار بورس با عرضه‌های جدید و افزایش سهام شناور شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه است. عرضه‌های اولیه فرآیند‌های چندماهه است. بنا داریم عرضه‌های اولیه ادامه دار باشد.

وی افزود: سامانه‌های معاملاتی و فرآیند‌های آی تی در این روز‌ها با حضور بی سابقه تحت تاثیر قرار گرفته است که در دنیا هم این موضوع روال است. کارگزاری‌ها و شرکت سپرده گذاری مرکزی در پی این موضوع هستند که بتوانند احزار هویت‌ها را با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت غیرحضوری انجام دهند.

مدیرعامل فرابورس ایران گفت: در حال بروزرسانی و ارتقای سامانه‌های موجود هستیم و در روز‌های آینده بسیاری از فرآینده‌ها به صورت غیرحضوری انجام شود که ما صف‌های حضوری را کاهش دهیم. این سامانه در اختیار ۱۰ شرکت oms که درخواست‌ها مخاطبان را برطرف می‌کنند و در نتیجه انحصاری این بین وجود ندارد. شرکت‌های فن آوری اطلاعاتی که نرم افزار مدیریت نیاز‌های مشتریان را دارند. این شرکت‌ها خودشان به بورس مراجعه می‌کنند و مجوز دریافت می‌کنند. طی ماه‌های گذشته تعداد شیوه انجام معاملات در بورس و فرابورس این شرکت‌های oms از ۸ به ۱۰ رسید.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که چرا تعداد کارگزاری ها افزایش نمی یابد؟ ابراز کرد: ۱۰۸ کارگزاری در بازار سرمایه داریم که عضو بورس تهران هستندولی جالب است بدانید که به لحاظ تعداد در دنیا بیشترین کارگزاری‌ها را داریم. حتی بزرگترین بورس‌های دنیا هم این تعدادکارگزاری را ندارند. در دنیا به کارگزاری‌ها به چشم بانک‌های رسمی کشور نگاه می‌شود.

وی افزود: مردم در این روز‌ها توقع افزایش تعداد کارگزاری‌ها را دارند که معتقدم باید اتفاقا تعداد کارگزاری‌ها کمتر، اما کیفیت آن‌ها بیشتر شود. پیشنهاد کردیم که نهاد‌های مالی و کارگزاری‌ها را هم در بازار سرمایه وارد کنیم. سرمایه گذارانی که فکر می‌کنند این صنعت پرسود است به جای دریافت مجوز جدید به خرید سهام این کارگزاری‌ها وارد شوند.

هامونی در پایان گفت: میزان عرضه‌های اولیه در فرابورس و بورس تهران به میزان ریالی و مبلغ در ابتدای سال حتی با شرایط کرونایی، به اندازه کل عرضه‌های سال ۹۸ بوده است. به لحاط تعداد برنامه داریم تا پایان سال ۹۹ بیش از ۴۰ عرضه اولیه داشته باشیم. شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های نیروگاهی، پالایشگاهی و پتروشیمی عرضه‌های مختلفی حواهیم داشت. تابلو‌های sme برای شرکت‌های خرد در حال تنظیم و طراحی است.

تفاوت بین بورس و فرابورس: کدام سود دهی بیشتری دارد؟

بورس

بازارهای مالی ساختار و قوانین مختص به خود را دارند به طور کلی به هر بازاری که معاملات اوراق بهادار در آن صورت میپذیرد بازار مالی میگویند. یکی از دریچه های انجام معاملات در بازارهای مالی بورس هستند. البته درکشور ما در کنار بازار بورس نام فرابورس نیز شنیده میشود و حتما از خود پرسیده اید تفاوت این دو بازار سرمایه در چیست؟در این مقاله به صورت جامع به بررسی تفاوت این دو بازارمالی پرداختیم.

ویدیوی آموزشی

اگر ویدیوی بالا سودمند نبود به خواندن ادامه دهید:

بازاربورس

یکی از مهمترین ترین بازارهای مالی که قیمت گذاری و خرید و فروش کالا در آن انجام میشود بازار بورس است.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

بازارهای بورس در ایران:

1-بورس اوراق بهادار: معامله دارایی های کاغذی

2-بورس کالا: انجام معاملات دارایی های فیزیکی و محصولات

3-بورس انرژی: معامله حامل های انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر این کالاها

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

بازار فرابورس

فرابورس یکی دیگر از بازارهای مالی در ایران است که سهام شرکت ها در آن قیمت گذاری میشود و معاملات صورت میپذیرد. در واقع در بازارفرابورس شرکت های کوچکتر به راحتی پذیرش میشوند.

این بازار وظیفه سامان دهی و هدایت بنگاه های اقتصادی برای تامین مالی خود از طریق بازار بورس را دارد و شرکت ها با ورود به این بازار از تمام مزایای بازار اوراق بهادار میتوانند استفاده کنند.

پس از معرفی این دو بازار باید به مقایسه این دو بازار پرداخته تا به شناختی جامع از این دو بازار دست یابیم. این دو بازار 4 تفاوت عمده دارند که شامل:

1- تعداد بازارهای موجود در این دو بازار

2-نحوه پذیرش شرکت ها

1- تعداد بازارهای موجود در این دو بازار

بازار بورس شامل:

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بر اساس میزان سرمایه ثبت شده؛ درصد شناوری سهام؛ میزان شفافیت؛ سودآوری و …. در دو دسته به نام بازار اول و بازار دوم طبقه بندی می شوند

 • بازاراول: شرکت هایی که عملکرد خوبی در قبال سهام داران و بازار بورس داشته باشند در این دسته از بازار بورس قرار میگیرند.
 • بازار دوم: حال اگر شرکتی عملکرد ضعیف تر نسبت به بازار اول داشته باشند در این گروه قرار میگیرد و در صورتی که عملکرد خود را بهبود بخشد توانایی بازگشت به بازار اول را دارد.

بازار فرابوس شامل:

 • بازار اول: دربازار اول فرابورس علاوه بر سهام شرکتها ، واحدهای صندوق های سرمایه گذاری بانام هم پذیرش و معامله می شوند. همچنین نوسان سهام شرکتها و اوراق پذیرفته شده در بازار اول فرابورس 5 درصد بدون حجم مبنا پیش بینی شده است .در آن سهام شرکتهایی معامله می شوند که آخرین سرمایۀ ثبت شدۀ آن حداقل ده میلیارد ریال و یکسال از زمان بهره برداری آن گذشته و زیان انباشته نداشته باشد.
 • بازاردوم: در این بازار ، صرفا سهام شرکتهای سهام عام پذیرفته می شوند. در این بازار شیوه انجام معاملات در بورس و فرابورس سهام شرکتهای زیانده، تازه تاسیس، شرکتهای سهامی خاص که قصد اجرای افزایش سرمایه و تبدیل به سهامی عام را دارند و شرکتهای کوچک پذیرفته شده مورد مبادله قرار می گیرند .در بازار دوم سهام شرکتهایی معامله می شوند که آخرین سرمایۀ ثبت شدۀ آن حداقل یک میلیارد ریال باشد.
 • بازار سوم: بازار عرضه محلی ایمن، شفاف و سودمند برای شیوه انجام معاملات در بورس و فرابورس انجام معاملات عمده اوراق بهاداری است که امکان یا شرایط پذیرش در فرابورس را ندارد. انجام عرضه در این بازار مستلزم گذارندن فرایند پذیرش نبوده و با انجام تشریفات اداری در فرابورس، امکان پذیر است.
 • ابزار‌های نوین مالی: انواع اوراق با درآمد تضمین شده از جمله اوراق مشارکت، گواهی سپرده بانکی و …که در زمان پذیرش حداقل سه ماه تا سر رسید آنها باقی مانده باشد قابل پذیرش در این بازار بوده به شرطی که بعد از پذیرش، معامله مجدد آنها منحصرا از طریق فرابورس انجام شود.
 • بازار پایه: این بازار شامل شرکت هایی با شرایط زیر است:

1-شرکت‌هایی که به‌دلیل ازدست‌دادن شرایط بازارهای بورس یا فرابورس از بازار مربوطه لغو پذیرش می‌شوند،در بازار پایه درج‌می‌گردد.

2-شرکتهایی که درخواستی مبنی‌بر پذیرش ندارند.

3-شرکت هایی که نزد سازمان بورس ثبت شده‌اند، اما شرایط پذیرش را ندارند.

2-تفاوت در نحوه پذیرش بورس و فرابورس

یکی از اصلی ترین انگیزه های سازمان بورس برای ایجاد بازار فرابورس پذیرش شرکت هایی کوچکتر و جذب سهام آنان به بازارمالی است.یکی از تفاوت های اصلی این دو بازار مالی در نحوه پذیرش سهام شرکت هاست که این روند در بازار فرابورس زمان کمتر به دنبال دارد. در جدول زیر مختصری از شرایط پذیرش در این دو بازار تهیه شده است.

شرایط پذیرش بازار بورس بازار فرابورس
بازار اول بازاردوم بازاراول بازار دوم
حداقل سرمایه ثبت شده شرکت 50تا100میلیاردتومان 20میلیاردتومان 1میلیارد تومان 100میلیون تومان
حداقل سهام شناور 15تال20درصد 10درصد 10درصد 5درصد
حداقل تعداد سهام‌داران 750 تا 1000نفر 250نفر 200نفر
سابقه فعالیت شرکت در صنعت مربوطه 3سال 2سال حداقل 2سال حداقل 1 سال
سودآوری 3 دوره سود آوری 1 دوره سودآوری 1 دوره سود آوری

3-ساعات معامله

معامله در بازار بورس فقط از شنبه تا چهارشنبه از ساعت9 الی12:30 صورت میپذیرد. اما معامله در فرابورس از لحاظ بازه زمانی منعطف تر است. در فرابورس سطح فعلی امکانات الکترونیکی، انجام معاملات ۲۴ ساعته را امکان پذیر کرده که، در مقایسه با یک بورس، مزیت عمده ای محسوب میشود.

4-شفافیت در معاملات

بورس اوراق بهادار مزایایی از قبیل شفافیت قیمت‌ها و کاهش ریسک را به همراه دارد اما در بازار فرابورس به این علت که شرایط معاملات با نظر شیوه انجام معاملات در بورس و فرابورس طرفین قرارداد تعیین می‌گردد، این مزایا به صورت کامل وجود ندارد.

نکاتی در باب پذیرش شرکت ها در فرابورس

پذیرش شرکت‌های سهامی عام به کمتر از یک ماه کاهش پیدا کرده است. این کاهش زمان یکی از مزایای ورود شرکت ها با موانع کمتر به بازارهای مالی است.

امکان تامین مالی از محل جذب سرمایه گذاران جدید و افزایش سرمایه یکی از مزایای بازار فرابورس برای شرکت ها است.

شرکت‌هایی که اقدام به عرضه سهام در فرابورس می‌کنند (به غیر از شرکت‌های حاضر در بازار پایه) امکان برخورداری از معافیت مالیاتی تا ۱۰ درصد درآمد خود را دارا هستند.

سهام مورد مبادله در بازارهای فرابورس ایران به دلیل نبود حجم مبنا با معاملات روان‌تر و نقد شوندگی بالاتری رو به رو هستند و عرضه و تقاضا برای این سهام به سرعت متعادل شده و معمولا صف خرید و فروش آن‌ها برای مدت زیادی ادامه نمی‌یابد.

نکات تکمیلی

 • سرمایه گذاری در بازار فرابورس نیز همچون بازار بورس با کد بورسی بوده و نیاز به دریافت کد بورسی جدید نیست.
 • شرکت‌هایی که شرایطشان برای پذیرش در بازار بورس اوراق بهادار دشوار است می‌توانند به سهولت در بازار فرابورس وارد شوند. این در حالی است که بر اساس مقررات، کلیه مزایای موجود برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، برای اوراق بهادار و سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در فرابورس نیز تعریف شده‌اند و این دو بازار در عمل فرق چندانی با هم ندارند.
 • خرید و فروش در بورس توسط کارگزاران به عنوان متولی اصلی انجام خرید و فروش, انجام می شود. در فرابورس کارگزاران مسئولیت انجام خرید و فروش‌ها را بر عهده دارند. در این بازار کارگزاران حکم واسطه بین خریدار و فروشنده داشته و کلیه معاملات سهام و اوراق بهادار در فرابورس از طرف آن‌ها انجام می شود.

معرفی پیج های اینستاگرام برای آموزش بورس

ازجمله پیج های اینستاگرامی مفید در زمینه آموزش بورس میتوان به موارد زیر اشاره میکند:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.